Ohita navigaatio

Oppivelvollisuus askarruttaa opinto-ohjauksessa toisella asteella

Oppivelvollisuus astuu voimaan 1.8.2021. Peruskoulun keskeyttäminen tai ilman peruskoulun jälkeistä jatkopaikkaa jääminen on Suomessa ollut melko harvinaista, mutta tämän kevään yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jäi omalla alueellani 50 nuorta, mikä oli ennätyksellisen iso määrä. Osaltaan tähän vaikutti varmaan korona ja sen seurakusena heikommat oppimistulokset ja todistusten heikkous. Hakijoiden määrä on myös lisääntynyt yhteishaussa, joka nosti monien alojen pisterajoja. Tämä asettaa peruskoulun ohjaushenkilöstölle paineita ja lisää vapaiden opiskelupaikojen sekä valmentavan koulutuksen kysyntää.
Koulutusjärjestelmän, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan muutosten myötä nuorten koulutus- ja ammatinvalinta on monimutkaistunut. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaat saavat tarvitsemaansa ohjausta koulutus- ja uravalintoihinsa perusopetuksessa. Valintatietojen saavuttua kesäkuussa on moni nuori tai huoltaja ollut yhteydessä mielessään hakukohteiden vaihtaminen.
Saatu koulutuspaikka ei jostain syystä miellytäkään hakijaa. Nyt on ollut pakko kehottaa ottamaan paikka vastaan ja aloittaa opinnot saadulla alalla. Vaihtoehtona on ollut tarjota VALMA opintoja (Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus).
Toisella asteella keskeyttäminen ja ilman toisen asteen tutkintoa jääminen ovat olleet keskeisiä huolenaiheita, joihin oppivelvollisuuden laajentamisella pyritään löytämään ratkaisuja. Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) tutkimusten mukaan kokemukset kiusaamisesta ja oppimiseen liittyvistä vaikeuksista heijastuivat perusopetuksen jälkeisten opintojen käynnistymiseen. Opiskelijaryhmään kuulumisen tunne ei ollut yhtä vahva kiusaamista tai oppimisen vaikeuksia kokeneilla kuin muilla opiskelijoilla. Riittävä ohjaus, orientointi opintoihin kiinnittymiseksi ja ryhmäyttäminen tulee erityisen tärkeäksi uusien opintojen alussa. Nyt odotamme miten aloittavien oppivelvollisten osalta opetuksessa ja ohjauksessa sekä tukitoimissa onnistutaan, jotta keskeyttämiset ja eroamiset saadaan mahdollisimman pieniksi.
Tiedossa on, että esimerkiksi alueellamme peruskoulun vaativan erityisen tuen oppilaista eivät kaikki päässeet hakemiinsa erityisammattikouluihin. Minne heidät sen jälkeen ohjataan hakemaan, pystyykö ammatillinen koulutus vastaamaan tähän? Kuten kasvatustieteen dosentti, opettaja Esko Korkeakoski kirjoituksessaan toteaa ”Hankalin kysymys on pedagoginen. Toisen asteen alkaessa kaikilla ei ole edes tyydyttävää luku- ja kirjoitustaitoa. Viidenneksellä osaaminen on varsin vaatimatonta. Suurin osa heistä on poikia. Syrjäytyminen uhkaa – oppivelvollisuuden jatkeesta huolimatta – mm. erityisen tuen tarvitsijoita, oppimisvaikeuksista kärsiviä ja koulussa istumiseen kyllästyneitä. Kotitaustasta voi nousta mitä moninaisimpia haasteita oppimiselle. Tässäpä pedagogista haastetta toisen asteen opettajille! Pedagogiikkaa ei ole ykkösasia toisella asteella – ei sen opettajien koulutuksessakaan – saatikka erityispedagogiikka.”
Tarvitsemme erityispedagogiikan osaajia ja opinto-ohjaajia ammatillisissa oppilaitoksissa opettajien rinnalle riittävästi, jotta selviydymme oppivelvollisuuden haasteista. Myös koulutuksen järjestäjän on selkiytettävä monia toimintamallejaan. Valpas järjestelmä otetaan toisella asteella käyttöön syksyllä ja oppivelvollisten osalta on linjattava, kuka tekee mitäkin.
Ammatillisessa koulutuksessa aloittaa oppivelvollisten rinnalla myös muita, joita ei esimerkiksi maksuttomuus koske. Tämä haastaa opetushenkilöstöä, kun ryhmässä voi olla saman aikaisesti monella rahoitusmuodolla opiskelevia. Miten kerrotaan kullekin, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kuuluu sekä miksi hän niihin on oikeutettu. Opettajien työn resurssointiin on tämänkin osalta kiinnitettävä huomiota.
Uutena ohjaustoimena perustutkinnon suorittaneille on jälkiohjaus jatko-opintoon hakeneille ja ilman paikkaa jääneille. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden loppuun. Uusi velvoite on otettava huomioon opinto-ohjaajien työajan resursoinnissa, joka voi edellyttää lisärekrytointeja opinto-ohjaukseen.

Tarja Mäenpää

Ammatillisen jaoksen puheenjohtaja

Opinto-ohjaaja Ohjauspiste Suunta, Koulutuskeskus Salpaus

 

 

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.