Ohita navigaatio

EK-vaaliehdokas Sari Niinistö: Ikäihmiset opin tiellä

Aikuiskasvatuksen ja koulutuksen haasteet ovat muuttumassa ikärakenteenmuuttumisen myötä. Kun aikuiskasvatus käsitetään elinikäisen kasvatuksenkäsitteen kautta, merkitsee se sitä, että oppiminen ulottuu jatkuvanakasvuprosessina koko eliniän.
Yhteiskuntamme on muuttunut suhteellisen lyhyessä ajassamaatalousyhteiskunnasta informaatioyhteiskunnaksi. Nuoret ja nuoretaikuiset ovat kasvaneet aivan erilaisessa yhteiskunnassa kuin heidänvanhempansa ja isovanhempansa. Teknologia, internet ym. ovat keskeiselläsijalla erilaisissa yhteiskunnan toiminnoissa ja tieto siirtyy yhäuseammin verkon kautta. Ikäihmisille teknologia voi olla vierasta javaikeaa.Miten ikäihmisillä nykymuotoisessa yhteiskunnassa säilyy yhdenvertainenasema muiden kanssa opiskella, kasvaa ihmisenä, etsiä ja saada tietoa?Miten aikuiskoulutus ja kasvatus voi huomioida vanhusten tarpeet?Syrjäytyvätkö ikäihmiset osin teknologian takia yhteiskuntammeulkopuolelle kasvatuksellisesti? Muodostuuko yhteiskuntaamme teknisestitaitavien nuorempien työikäisten opiskelijasukupolvi ja tiedollisestisyrjäytynyt ikäihmisten reservi? Kuka on kiinnostunut tutkimaanaikuiskasvatusta ja ikäihmistä – kun he eivät ole ”tuottavia” ihmisiätyöelämän rattaissa? Miten koulutuksellinen tasa-arvo voidaanikäryhmittäin turvata? Millaisia resursseja on ns. vapaan sivistystyönparissa järjestöissä vastata elinikäisen kasvun tarpeeseen jahaasteeseen? Voidaanko ikäihmisten oppimista ja koulutusta toteuttaaikäihmisten tarpeista lähtien vai eteneekö aikuiskasvatusmarkkinatalouden arvoista tai työelämän tarpeista lähtien?Elämme maailmassa, joka olettaa ja edellyttää ihmisiltä kykyä ja haluaopiskella, opiskella uusia ammatteja, uudistaa ja täydentää osaamistaan.Miten voimme varmistaa sen, että jokin sukupolvi ei jää paitsitiedoista, taidoista ja osaamisesta yhteiskunnan nopean formaalisenmuuttumisen myötä? Sille sukupolvelle, joka ei ole kasvanutinfo/teknologiayhteiskuntaan jo nuoresta, pitää turvata tiedon jaopiskelun mahdollisuus heille totutuilla tavoilla. Jos esim.sanomalehdet kallistuvat entisestään, lähipalvelut muuttuvat sähköiseksiasioinniksi nopealla tahdilla, opiskelu menee verkkoon ja aikuiskoulutustoimii liiaksi ainoastaan työelämäkoulutuksen ehdoilla, voivat vanhuksetsyrjäytyä tiedollisesti. Kannustaminen ja uusien asioiden opettaminen jaopiskelun mahdollistaminen ikäihmisille on tärkeää. Osa pääsee mukaanmyös teknologiaan, jos siihen on mahdollista saada perehdytystä. Onmuistettava, että ikäihmisillä on yhdenvertainen oikeus oppia- on oltavavaihtoehtoja. Koulutuksen, tiedon, taidon, oppimisen ja yhteiskunnanosana olemisen on oltava mahdollista niillekin ikäihmisille, jotka eiväthallitse nykyteknologiaa. Tilanne muuttuu tulevaisuudessa, kun tämänpäivän nuorista ja työikäisistä kasvaa uusi ikäihmisten sukupolvi, jokaon oppinut jo peruskoulussa tietotekniikan salat.Eremitusprofessori, aikuiskasvatustieteilijä Kari E. Nurmi puhuugeragogiikasta eli vanhusväestölle tarkoitetun pedagogiikan tarpeesta.Ikääntyvässä Suomessa, eliniän pidentyessä ja työelämän muuttuessa ontutkittava ikääntyvän väestön oppimistarpeita. Nurmi kaipaaaikuiskasvatustieteilijöitä, jotka voisivat soveltaa esim.aivotutkimusta ja genetiikkaa aikuiskasvatukseen. Ikärakenne Suomessamuuttuu ja sivistysvaltiossa ikäihmisten oppiminen ja senmahdollistaminen on oltava luonnollinen osa pedagogista ajattelua jakäytäntöjä.Sari Niinistö (kok) KM, eduskuntavaaliehdokas Lahti

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 14.12.2023

Yhdistysten joulutapaaminen

Yhdistyksemme

OAJ Päijät-Häme toimii jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Yhdistys vastaa lahtelaisten yhdistysten neuvottelutoiminnasta.